آیا اسمی از ویدیوت در انیمیشن ما خواهد بود؟

خیر، هیچ اسمی از ویدیوت در انیمیشن شما نخواهد بود.

اگر پنلی را خریداری کنیم آیا باید ماهیانه مبلغ شارژ بپردازیم؟

خیر شما بر اساس تعداد خروجی مد نظر خود هزینه پرداخت خواهید کرد